ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล

google adsense

c7

ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์สําหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทํางานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจําในตําแหน่งนั้นด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผานชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไว้

ชนิดของข้อมูล
ภาษาซีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีชนิดของข้อมูลให้ใช้งานหลายอยางด้วยก่น ซึ่งชนิดของข้อมูลแต่ละอยางมีขนาดเนื้อที่ที่ใช้ในหน่วยความจําที่แตกต่างกน และเนื่องจากการที่มีขนาดที่แตกต่างกนไป ดังนันในการเลือกใช้งานประเภทข้อมูลก็ควรจะคํานึงถึงความจําเป็นในการใช้งานด้วย สําหรับประเภทของข้อมูลมี ดังนี้ คือ

ชนิดของตัวแปร ขนาด (bits) ขอบเขต ข้อมูลที่เก็บ
char 8 -128 ถึง 127 ข้อมูลชนิดอักขระ ใช้เนื้อที่ 1 byte
unsigned char 8 0 ถึง 255 ข้อมูลชนิดอักขระ ไม่คิดเครื่องหมาย
int 16 -32,768 ถึง 32,767 ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ใช้เนื้อที่ 2 byte
unsigned int 16 0 ถึง 65,535 ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ไม่คิดเครื่องหมาย
short 8 -128 ถึง 127 ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบสั้น ใช้เนื้อที่ 1 byte
unsigned short 8 0 ถึง 255 ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบสั้น ไม่คิดเครื่องหมาย
long 32 -2,147,483,648ถึง 2,147,483,649 ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว ใช้เนื้อที่4 byte
unsigned long 32 0 ถึง 4,294,967,296 ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว ไม่คิดเครื่องหมาย
float 32 3.4*10e(-38) ถึง3.4*10e(38) ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม ใช้เนื้อที่ 4 byte
double 64 3.4*10e(-308) ถึง3.4*10e(308) ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม ใช้เนื้อที่ 8 byte

รูปแบบในการประกาศตัวแปรในภาษา C
การสร้างตัวแปรขึ้นมาใช้งานจะเรียกวา การประกาศตัวแปร (Variable Declaration) โดยเขียนคําสั่งให้ถูกต้องตามแบบการประกาศตัวแปร แสดงดังนี้

type name;
type : ชนิดของตัวแปร
name : ชื่อของตัวแปร ซึ่งต้องตั้งให้ถูกต้องตามหลักของภาษา C

การเขียนคําสั่งเพื่อประกาศตัวแปร ส่วนใหญ่แล้วจะเขียนไว้ในส่วนหัวของโปรแกรมก่อนฟังก์ชัน
main ซึ่งการเขียนไว้ในตําแหน่งดังกล่าวจะทําให้ตัวแปรเหล่านั้นสามารถเรียกใช้จากที่ใดก็ได้ในโปรแกรม ดังตัวอย่าง
#include <stdio.h>
int num;            สร้างตัวแปรชื่อ num เพื่อเก็บข้อมูลชนิดจํานวนเต็ม
float y;              สร้างตัวแปรชื่อ y เพื่อเก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม
char n;              สร้างตัวแปรชื่อ n เพื่อเก็บข้อมูลชนิดตัวอักขระ
void main()
{
printf(“Enter number : “)
scanf(“%d”,&num);
printf(“Enter name : “);
scanf(“%f”,&n);
printf(“Thank you”);
}

หลักการตั้งชื่อตัวแปรในการประกาศสร้างตัวแปรต้องมีการกาหนดชื่อ ซึ่งชื่อนั้นไม่ใช่วาจะตั้งให้สื่อความหมายถึงข้อมูลที่เก็บอยางเดียว โดยไม่คํานึงถึงอยางอื่น เนื่องจากภาษา Cมีข้อกาหนดในการตั้งชื่อตัวแปรเอาไว้ แล้วถ้าตั้งชื่อผิดหลักการเหล่านี้ โปรแกรมจะไม่สามารถทํางานได้ หลักการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา C แสดงไว้ดังนี้

1. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือเครื่องหมาย _(Underscore) เท่านั้น
2. ภายในชื่อตัวแปรสามารถใช้ตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือตัวเลข0-9 หรือเครื่องหมาย _
3. ภายในชื่อห้ามเว้นช่องวาง หรือใช้สัญลักษณ์นอกเหนือจากข้อ 2
4. ตัวอักษรเลขหรือใหญ่มีความหมายแตกต่างกัน
5. ห้ามตั้งชื่อซํ้ากบคําสงวน (Reserved Word) ดังนี้

auto/ default /float/ register /struct /volatile /break/ do /far /return /switch/ while /case/ double/ goto short/ type /def /char /else/ if /signed /union /const /enum/ int /sizeof /unsigned /continue /extern /long static /void

ตัวแปรสําหรับข้อความ
ในภาษา C ไม่มีการกาหนดชนิดของตัวแปรสําหรับข้อความโดยตรง แต่จะใช้การกาหนดชนิดของ ตัวแปรอักขระ (char) ร่วมกบการก ั าหนดขนาดแทน และจะเรียกตัวแปรสําหรับเก็บข้อความวา ตัวแปรสตริง(string) รูปแบบการประกาศตัวแปรสตริงแสดงได้ดังนี้

char name[n] = “str”;
name ชื่อของตัวแปร
n ขนาดของข้อความ หรือจํานวนอักขระในข้อความ
str ข้อความเริ่มต้นที่จะกาหนดให้กับตัวแปรซึ่งต้องเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย ” ”

ตัวอยางการประกาศตัวแปรสําหรับเก็บข้อความ แสดงได้ดังนี้
char name[6] = “chada” ; สร้างตัวแปร name สําหรับเก็บ ข้อความ chada ซึ่งมี 5 ตัวอักษร ดังนั้น name ต้องมีขนาด 6
char year[5] = “2556”; สร้างตัวแปร year สําหรับเก็บ ข้อความ 2556 ซึ่งมี 4 ตัวอักษร ดังนั้น year ต้องมีขนาด 5
char product_id[4] = “A01”; สร้างตัวแปร product_id สําหรับเก็บ ข้อความ A01 ซึ่งมี 3 ตัวอักษร ดังนั้น product_id ต้องมีขนาด 4

Be Sociable, Share!

Comments

comments

About เกียรติศักดิ์ 70 Articles
Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น