การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต

google adsense

c6

Flowchart (โฟลวชาร์ต) คือการแสดงขั้นตอนการทํางานโดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพเป็นตัวสื่อความหมาย รูปภาพแต่ละรูปจะมีความหมายเฉพาะตัว และใช้ลูกศรกาหนดทิศทางการทํางานในแต่ละขั้นตอน

flowchart

จากตารางข้างบนเป็ นสัญลักษณ์รูปภาพของโฟลวชาร์ตเพียงบางส่วนที่มีการใช้งานบ่อย ๆ เท่านั้น 

ซึ่งสัญลักษณ์รูปภาพของโฟลวชาร์ตยังมีอีกมากมาย

ตัวอย่างที่ 1จงเขียนโฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

วิเคราะห์ปัญหา

1. ปัญหาคือ ต้องการทําการคํานวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จากสูตร
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู =1/2 x ผลบวกของด้านคู่ขนาด x สูง

2. ตัวแปรที่ใช้ คือ
W1 ใช้เก็บความยาวของด้านคู่ขนานด้านที่ 1 ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
W2 ใช้เก็บความยาวของด้านคู่ขนานด้านที่ 2 ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
H ใช้เก็บความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
Area ใช้เก็บพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

1. ข้อมูลนําเข้าคือ ค่าของ W1,W2,H
2. ผลลัพธ์คือ คํานวณพื้
นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจากสูตร
Area = ½ x(W1+W2) xH

ขั้นตอนการทํางาน
1. รับค่า W1,W2,H เข้ามาในโปรแกรม
2. คํานวณหาพื้
นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
จากสูตร Area = ½ * (W1+W2) *H

flowchart2

Be Sociable, Share!

Comments

comments

About เกียรติศักดิ์ 70 Articles
Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น