การเข้าใช้งาน Classroom

การเข้าใช้งาน Google Classroom ของโรงเรียน

1. อันดับแรกให้เปิด Google Chrome ขี้นมาแล้วเข้าเว็บ  http://classroom.google.com

2.ใส่ Email ของนักเรียน (เช่น  kiattisak@maeoowit.ac.th)

3. เสร็จแล้วคลิก ถัดไป

c001

 

4.  หลังจากที่คลิกถัดไปถ้าเราใส่ Email ถูกต้องจะปรากฏชื่อและ Email ของนักเรียน ให้นักเรียนใส่ รหัสผ่านที่นักเรียนจำได้

5. เสร็จแล้วคลิก ลงชื่อเข้าใช้

c002

 

6.  เมื่อนักเรียนใส่รหัสผ่านถูก จะเข้ามาสู่หน้าต่างยินดีต้อนรับ ของ Google Classroom ให้นักเรียคลิกเลื่อน scrollbar มาล่างสุด

c003

 

7. เมื่อลาก Scrollbar มาล่างสุด จะเจอปุ่ม ให้นักเรียนเลือกปุ่ม ฉันเป็น นักเรียน แล้วคลิกเพื่อเข้าสู่ ห้องเรียน

c004

 

8.  เมื่อคลิกปุ่ม เสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่หน้าต่าง ยินดีต้อนรับของ Google Classroom ใหันักเรียนคลิกปุ่มเข้าร่วมชั้นเรียน

c005

 

 

9.  ให้นักเรียนใส่รหัสชั้นเรียนที่ครูบอกให้  (จะใส่เพียงครั้งแรกที่เข้าใช้งานเท่านั้น)

10. เมื่อใส่รหัสผ่านชั้นเรียนแล้วคลิกปุ่ม เข้าร่วม

c006

 

 

11. เมื่อนักเรียนใส่รหัสผ่านชั้นเรียนถูกต้อง จะเข้าสู่ห้องเรียนสำเร็จ

c008

โดยรายละเอียดงานหรือข้อมูลต่างๆ จะอยู่ในหน้านี้

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น