ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ขั้นที่ 1. สมัครเข้าอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
1.1 เลือกเข้าอบรมและสอบ สนามสอบที่ใดก็ได้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย แล้วแต่ความสะดวกของผู้เข้าอบรมและสอบฯ
1) เกณฑ์การรับรองผล คำแนนเต็ม 100 คะแนน
– ส่วนแรก คะแนนจากการเข้ารับฟังการบรรยายครบทุกหัวข้อวิชา 20 คะแนน
– ส่วนที่สอง คะแนนการสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน
ผู้สอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะถึงว่าสอบได้ และมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
รอประกาศผลอบรมและสอบประมาณ 1 เดือน เมื่อผลออกแล้วรอประกาศนียบัตรฯ อีกประมาณ 1 เดือน

 

ขั้นที่ 2. ทำบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (นามเรียกขาน)
2.1 กรณีไปดำเนินการยื่นเอกสารเอง ที่ สกทช. ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค
1.) กรอกแบบฟอร์มในใบคำขอ ( แบบ ฉก 2 )
2.) สำเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
4.) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
5.) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว ( ไม่สวมหมวกและใส่แว่นตาดำ )
6.) กรณีที่ไม่มีรูปถ่าย ทางพนักงานสำนักงาน กสทช. มีบริการถ่ายรูปให้ฟรี ( ส่วนภูมิภาค )
7.) เงินค่าธรรมเนียม จำนวน 214 บาท (สองร้อยสิบสี่บาท)
2.2 กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์
จัดส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 2.1 และค่าธรรมเนียม 214 บาท โดยใช้ธนาณัติสั่งจ่าย ใส่ซองส่งไปที่สำนักงาน กทช. ได้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่าน
รอการตอบกลับทางไปรษณีย์ประมาณ 1 สัปดาห์ จะได้รับ
– บัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
– ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

 

ขั้นที่ 3. การหาซื้อเครื่องวิทยุึคมนาคม (วิทยุสมัครเล่น)

เมื่อได้รับบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแล้ว ท่านก็จะสามารถเลือกซื้อเครื่องวิทยคมนาคม (ุสมัครเล่น) แต่ละยี่ห้อ รุ่น มาใช้งานได้ตามความพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่ หรือเครื่องมือสอง ทั้งนี้เครื่องวิทยุคมนาคม (สมัครเล่น) ที่จะใช้งานต้องมี ปท. หรือ กทช. หรือ NTC. ของวิทยุสมัครเล่นด้วย ซึ่งจะต้องใช้ในการขออนุญาต มี / ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้สถานีวิทยุคมนาคม ต่อไป

สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม (สมัครเล่น) มีอยู่ 3 ประเภท
– วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ (Handy / Handhelds) ภาพตัวอย่าง
– วิทยุชนิดตั้งประจำที่ (Base / Station) คือ แบบที่ใช้ตั้งสถานี เราอาจไม่ค่อยใด้พบเห็นกันบ่อยนัก ส่วนมากมักใช้ตามสถานที่ราชการ แต่ที่เรามักเห็นกันคือใช้วิทยุชนิดติดในรถยนต์มาดัดแปลงใช้เป็นวิทยุติดตั้งประจำที่ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดประเภท แต่เนื่องจากวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่นั้นมักมีราคาแพง จึงไม่เป็นที่นิยมมากนักนอกจากสถานีนั้นๆ มีงบประมาณในการซื้อสูง ภาพตัวอย่าง
– วิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งในรถยนต์์ (Mobile) คือ วิทยุที่เราเห็นใช้กันมากทั้งนำไปติดในรถ และใช้แทนวิทยุสื่อสารประเภทติดตั้งประจำที่ มักจะออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดเหมือนวิทยุ FM ที่เราติดในรถและใช้ไฟ 12โวลต์ จึงมีผู้นำไปดัดแปลงโดยต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 12 โวลต์ และนำไปใช้งานแทนวิทยุสื่อสารประเภทติดตั้งประจำที่ซึ่งมีราคาสูงกว่ามากได้ ภาพตัวอย่าง

 

ขั้นที่ 4. ขออนุญาต มี/ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

4.1 กรณีไปดำเนินการยื่นเอกสารเอง ที่ สกทช. ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค

1.) กรอกแบบฟอร์มในใบคำขอ ( แบบ ฉก 2 )
2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
3.) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
4.) สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
5.) ค่าธรรมเนียม 535 บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ต่อ 1 เครื่อง
4.2 กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์
จัดส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 4.1 และค่าธรรมเนียม 535 บาท โดยใช้ธนาณัติสั่งจ่าย ใส่ซองส่งไปที่สำนักงาน กทช. ได้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่าน
รอการตอบกลับทางไปรษณีย์ประมาณ 1 สัปดาห์ จะได้รับ
– ใบอนุญาต มี / ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ตามที่ขอไป
– ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
4.3 กรณีให้ร้านจำหน่ายวิทยุสื่อสาร ดำเนินการให้

ท่านสามารถให้ทางร้านที่ท่านซื้อวิทยุสื่อสาร ดำเนินการขออนุญาต มี / ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม แทนท่านได้ โดยท่านต้องเตรียมเอกสาร ตามข้อ 4.1 และค่าธรรมเนียม ให้พร้อมก่อนส่งมอบให้ร้าน โดยในกรณีนี้จะมี ใบมอบอำนาจ (พร้อมประทับตราและเซ็นต์รับรอง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) เพื่อมอบอำนาจให้ทางร้านดำเนินการแทนท่าน

 

5 . กรณีต้องการ ตั้งสถานีในรถยนต์ หรือสถานีประจำที่

5.1 กรณีไปดำเนินการยื่นเอกสารเอง ที่ สกทช. ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค

1.) กรอกแบบฟอร์มในใบคำขอ ( แบบ ฉก 2 )
2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
3.) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
4.) สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
5.) ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต่อ 1 สถานี
5.2 กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์
จัดส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 5.1 และค่าธรรมเนียม 1,070 บาท โดยใช้ธนาณัติสั่งจ่าย ใส่ซองส่งไปที่สำนักงาน กทช. ได้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่าน
รอการตอบกลับทางไปรษณีย์ประมาณ 1 สัปดาห์ จะได้รับ
– ใบอนุญาต ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
– ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.  แบบ  ฉก.2  ดาวโหลด

2.  หนังสือยินยอม

  • ตั้งสถานี บ้าน  (กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน)    ดาวโหลด 
  • รถยนต์ (กรณีไม่ใช่ผู้ครอบครองรถยนต์)  ดาวโหลด

 

ที่มา:hs6an.com

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น