คำสั่งในการแทรกภาพ (Image)

การแทรกภาพ
ตามปกติภาพที่จะใช้แสดงในเว็บเพจ นิยมใช้ภาพที่มีชื่อสกุลของภาพเป็น .JPG หรือ .GIF เพราะเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดเล็ก สามารถแสดงผลได้รวดเร็ว จึงไม่ต้องเสียเวลาในการรอให้ภาพปรากฏนานเกินไปการแทรกภาพใช้คำสั่งดังนี้

<IMG SRC=”ชื่อภาพ” WIDTH=ขนาดความกว้าง HEIGHT=ขนาดความสูง>

เช่นภาพชื่อ girl.jpg มีขนาดความกว้าง 80 และความสูง 100 จะใช้คำสั่งแสดงภาพเป็น

<IMG SRC=”girl.jpg”  WIDTH=80  HEIGHT=100> 

หรือในกรณีที่ต้องการแสดงภาพที่มีขนาดเท่ากับต้นฉบับ ก็จะใช้คำสั่งเพียงสั้น ๆ ดังนี้

<IMG SRC=”ชื่อภาพ”>  เช่น
<IMG SRC=”girl.jpg”> 

 

คำสั่งที่ใช้ประกอบกับคำสั่งแสดงภาพ

1. กำหนดให้ภาพอยู่ทางซ้ายและข้อความ(ที่ตามมา) อยู่ทางขวา เพิ่มคำสั่ง ALIGN=LEFT ไว้ในคำสั่งแสดงภาพ เช่น
<IMG SRC=”boy.jpg”  ALIGN=LEFT> 

2. กำหนดให้ภาพอยู่ทางขวาและข้อความ(ที่ตามมา) อยู่ทางซ้าย เพิ่มคำสั่ง  ALIGN=RIGHT ไว้ในคำสั่งแสดงภาพ เช่น
<IMG SRC=”boy.jpg”  ALIGN=RIGHT> 

3. กำหนดขนาดของช่องว่างระหว่างภาพกับข้อความ(ที่ล้อมรอบ) ในแนวนอน ใช้คำสั่ง  HSPACE=ค่าตัวเลข(pixel) เช่น
<IMG SRC=”boy.jpg”  HSPACE=20> 

4. กำหนดขนาดของช่องว่างระหว่างภาพกับข้อความ(ที่ล้อมรอบ) ในแนวดิ่ง ใช้คำสั่ง  VSPACE=ค่าตัวเลข(pixel) เช่น
<IMG SRC=”boy.jpg”  VSPACE=20> 

5. สามารถเขียนคำสั่งในข้อ 1-4 ประกอบกันได้ เช่น
<IMG SRC=”boy.jpg”  ALIGN=RIGHT  VSPACE=20> 

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น