คำส่งในการสร้างตาราง (Table)

ตัวอย่างที่ 1
คำสั่งสำหรับการสร้างตารางที่มี 1 แถว 1 คอลัมน์ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

<TABLE BORDER=1>                   คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างตาราง
<TR>                                                  คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถว
<TD>ข้อมูลในคอลัมน์ 1</TD>       คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
</TR>                                                 คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถว
</TABLE>                                         คำสั่งปิดสำหรับการสร้างตาราง

จะได้ตารางลักษณะนี้ 

ข้อมูลในคอลัมน์ 1

 

ตัวอย่างที่ 2
คำสั่งสำหรับการสร้างตารางที่มี 1 แถว 2 คอลัมน์ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

<TABLE BORDER=1>                        คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างตาราง
<TR>                                                       คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถว
<TD>ข้อมูลในคอลัมน์ 1</TD>            คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
<TD>ข้อมูลในคอลัมน์ 2</TD>            คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 2
</TR>                                                     คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถว
</TABLE>                                             คำสั่งปิดสำหรับการสร้างตาราง

จะได้ตารางลักษณะนี้ 

ข้อมูลในคอลัมน์ 1

ข้อมูลในคอลัมน์ 2

 

ตัวอย่างที่ 3
คำสั่งสำหรับการสร้างตารางที่มี 2 แถว 2 คอลัมน์ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

<TABLE BORDER=1>                         คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างตาราง
<TR>                                                        คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 1
<TD>ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 1</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
<TD>ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 2</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 2
</TR>                                                      คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 1
<TR>                                                       คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 2
<TD>ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 1</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
<TD>ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 2</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 2
</TR>                                                      คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 2
</TABLE>                                              คำสั่งปิดสำหรับการสร้างตาราง

จะได้ตารางลักษณะนี้ 

ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 1

ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 2

ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 1

ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 2

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น