คำสั่งพื้นฐาน HTML

ตามปกติเว็บเพจจะสร้างขึ้นด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language ) ซึ่งมีคำสั่งพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 


<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
เนื้อหา
</BODY>
</HTML>

และสิ่งที่ต้องการให้แสดงผลเมื่อผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ ทั้งข้อความ(Text) ภาพ(Image) การแสดงรายการ(List) และการเชื่อมโยง(Link) จะเพิ่มคำสั่งอื่น ๆ ไว้ภายใต้คำสั่ง <BODY> เกือบทั้งสิ้น ซึ่งจะได้ศึกษาในโอกาสต่อไป

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น