ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอินเตอร์เน็ต

pp1

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า  อินเตอร์เน็ต(Internet) ถือว่าเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเสรี ไม่มีการปิดกั้น ทําให้มีการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารกันอย่างมากมายและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว  มีการแลกเปลี่ยนสาระความรู้

ผ่านระบบกระดานข่าวและกลุ่มสนทนาต่างๆมากมาย  จนบางครั้งสามารถกล่าวได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อ ในการสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันไปเสียแล้ว  ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี  โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินทางสายกลางจะมีส่วนส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมได้ดังนี้คือ

ความพอประมาณ

ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยพิจารณาจากช่วงเวลา ความสอดคล้องกับความต้องการ สถานการณ์หรือโอกาสที่จะเลือกใช้ โดยใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในปริมาณที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่นใช้เพื่อการทำงาน ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ สำหรับเพิ่มพูนความรู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินความจำเป็นจนทำให้เกิดผลกระทบกับหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านอื่นๆของตนเอง

ความมีเหตุผล

จะต้องมีกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงในการใช้อินเตอร์เน็ต และคำนึงถึงเหตุผลในการเลือกใช้หรือการเข้าถึงข้อมูล เช่น ใช้เพื่อการติดต่อธุรกิจการค้าที่มีระยะทางหรือระยะเวลาเป็นตัวกำหนดซึ่งหากเดินทางไปด้วยตนเองอาจไม่คุ้มหรือไม่ทันต่อการดำเนินการและต้องไม่ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ไม่ถูกไม่ควร ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจมีปัญหา อุปกรณ์ต่างๆ อาจชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เราควรมีการเตรียมตัววางแผนรับมือไว้ให้พร้อม ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมาใช้การเดินทางด้วยตัวเอง การใช้โทรศัพท์ การส่งจดหมาย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวม

2 เงื่อนไข คือ
คุณธรรม

คือ ผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ตัดสินใจนั้น ควรจะตัดสินใจด้วยคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเพียร ความอดทน

ความรอบรู้

ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ไม่ใช่มีความรู้แค่ในตำรา แต่ต้องเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ด้วยในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การส่งข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร ซึ่งต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง และในเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ถ้าเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ร่วมด้วย ก็จะต้องมีการวางแผนซื้อซอฟต์แวร์ที่เราจำเป็นต้องใช้จริง ๆ ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูง เราก็ต้องตัดสินใจซื้อตามความเหมาะสมเพราะว่าประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตซอฟต์แวร์ใช้เองได้ เรายังต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยต้องดูความคุ้มทุนด้วย แต่ถ้าเรานำแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมารถใช้แก้ปัญหา ก็จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการผูกขาดสินค้าจากต่างประเทศ เพราะว่าเราสามารถผลิตซอฟต์แวร์ใช้ได้เอง และการผลิตก็ต้องเหมาะสมกับการใช้งาน

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น