ส่วนประกอบของ Webpage Maker

ส่วนประกอบของหน้าโปรแกรม Webpage Maker
เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จ สามารถเปิดโปรแกรมโดยการไปที่  Start > Programs > Web page Maker > Web page Maker จะไดหน้าจอดังภาพด้านล่าง

ส่วนของเมนูคำสั่งและแถบเครื่องมือ ใช้สำหรับเพิ่ม วัตถุ เชน รูปภาพ ข้อความ เว็บเพ็จ ตัวอย่างเช่น เราสามารถใสรูปภาพโดยการคลิกที่ปุ่มรูปภาพบนทูลบาร์หรือจากเมนู Insert > Image

พื้นที่แสดงเนื้อหาของเว็บเพ็จ จะแสดงเว็บเพ็จปัจจุบันที่ก าลังสรางหรือแกไขคลิกที่ Object เพื่อเลื่อนปรับเปลี่ยนตาแหนงไปมาได

ส่วนแสดงรายละเอียดของ Site  ใช้สำหรับบริการจัดการเว็บเพ็จในเว็บเพ็จสามารถซ่อนหรือแสดงด้วยการกดคีย์ F8
Pages tab จะใชสำหรับเพิ่ม สาเนา หรือ ลบทิ้งเว็บเพ็จในเว็บไซต์ คลิกเลือกที่ไปทำงานที่เพ็จตางๆ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกขวาที่ชื่อหรับ ชื่อดีฟอลต์ของเว็บ index.html ซึ่งเป็นชื่อของโฮมเพ็จ
Elements tab จะแสดง เอลิเมนต์ทั้งหมดที่มีอยูในเว็บเพ็จหนาปัจจุบันที่กาลังทางานอยู่

 

คำสั่งต่างๆ ในเมนู File

 

New Site   สร้างเว็บไซค์ใหม่

New SIte from Template   สร้างเว็บไซค์ใหม่จากเทมเพลท

Open  เปิดเว็บไซค์ที่สร้างจาก Webpage Maker

Recent Files  เปิดไฟล์ที่เคยเปิดไปก่อนหน้า

Save  บันทึกเว็บไซค์

Save As  บันทึกเว็บไซค์เป็นชือ อื่นๆ

Save as Backup  บันทึกไฟล์พร้อมกับ ข้อมูลของเว็บไซค์ทั้งหมด

Save as Template  บันทึกไฟล์เป็นเทมเพลทเอาไว้ใช้ภายหลัง

Import  นำเข้า ไฟล์ Html จาก Site อื่น

Export to Html  ส่งออกเป็น ไฟล์ HTML

Preview in Browser  แสดงตัวอย่างใน Browser

Publish  แปลงไฟล์ทั้งหมดให้เป็นเวปไซค์จริง

Send Page by Email  สงเว็บเพจผ่านทาง Email

Print  พิมพ์หน้าเพจ

Page Setup  ตั้งค่าเว็บเพจ

Exit  ออกจากโปรแกรม

 

คำสั่งต่างๆ ในเมนู  Edit

 

Undo  เลิกทำ

Redo  ทำซ้ำ

Cut  ตัด

Copy  คัดลอก

Paste  วาง

Delete  ลบ

Select All  เลือกทั้งหมด

Include on all pages   กำหนด วัตถุ ให้ถูกรวมในทุกหน้า

Include on…  วัตถุ ถูกรวมอยู่ในหน้าที่ต้องการ

Lock  ล็อควัตถุ

Lock All  ล็อควัตถุทั้งหมด

Unlock All  ยกเลิกการล็อควัตถุ ทังหมด

Show Grid  แสดงกริด

Snap to Grid  ยึถวัตถุ กับ กริด

Show Guide Border  แสดงขอบ กริด

Setting…  กำหนดค่า

 

 

เมนู Setting… มีรายละเอียดดังนี้  ( Edit > Setting….)

 

Grid

Display Grid  คลิกเลือกเพื่อแสดงกริด

Grid Size  กำหนดขนาดของกริด

Sap to Grid ยึกวัดถุกับ กริด

Color สีของกริด

Guid Border

Guide size กำหนดขอบเขตของกริดเช่น  1024×768  pixel

 

รายละเอียดเมนู Page

 

Add New Page     เพิ่มหน้าเพจใหม่

Clone Page  สำเนาหน้าเพจ

Remove Page  ลบหน้าเพจ

Site Contents   ซ่อน – แสดง Site Contents

 

 

รายละเอียดเมนู Insert

Text   แทรกข้อความ

Image  แทรกรูปภาพ

Image Objects  แทรกรูปภาพที่เป็นวัตถุ

Shape  แทรกรูปทรง

Navigation  แทรกเนวิเกชั่นบาร์

Horizontal Line  แทรกเส้นแนวนอน

Table  แทรกตาราง

Hyperlink  แทรกลิ้งค์

Bookmark  แทรกบุ๊คมาร์ค

Marquee  แทรกอักษรวิ่ง

Flash  แทรกไฟล์แฟลช

Media  แทรกมีเดีย

Form  แทรกฟอร์ม

Add-Ons  แทรก  แอดออน

Ready-to-use java Scripts  แทรก จาวาสคริปต์

Html code or Script code  แทรก Coed Heml

iFrame  แทรกโค็ด iFrame

 

รายละเอียดเมนู Format

Text Link Style Sheet    กำหนดสไตล์ชีทให้กับลิงค์

Colors and Borders   กำหนดสีและขอบให้กับวัตถุ

Properties   กำหนดคุณสมบัติให้กับวัตถุ

Page Properties   กำหนดคุณสมบัติให้กับเพจ

Extra Page Html   กำหนดโค้คพิเศษลงไปในส่วนต่าง ๆ ของเว็บเพจ

 

รายละเอียดเมนู Arrange

Bring To Front   ย้ายวัตถุไปข้างหน้า

Sene to Back   ย้ายวัตถุไปข้างหลัง

Bring to All Front   ย้ายวัตถุทั้งหมดไปข้างหน้า

Send to All Back   ย้ายวัตถุทั้งหมดไปไว้ข้างหลัง

Left Align   จัดวัตถุชิดซ้าย

Right Align   จัดวัตถุชิดขวา

Top Align   จัดวัตถุชิดด้านบน

Bottom Align   จัดวัตถุชิดด้านล่าง

Align…  จังเรียงวัตถุ

Group   จัดกลุ่มให้กับวัตถุ

UnGroup   ยกเลิกจัดกลุ่มให้กับวัตถุ

Size…   กำหนดขนาดวัตถุ

 

รายละเอียด เมนู Tools

 

Sitemap   กำหนด Sitemap

Option   กำหนดค่า

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น