ทิศทางการนำเทคโนโลยีมกับการศึกษา

การนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในประเทศไทย จะมีทิศทาง ดังนี้

1.มีการใช้สื่อการ สอนเป็นรายบุคคลมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังใช้ระบบการศึกษาทางไกลมากขึ้นในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษา
2.การใช้สื่อที่ผลิตขึ้นจากท้องถิ่นอย่างเหมาะสม เพราะงบประมาณที่จำกัด
3.การจัดองค์การ การบริหารงานจะออกมาในรูปแบบเป็นกลุ่ม เพื่อการประหยัด งบประมาณ ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด และมีประสิทธิผลที่สุด
4.การวางหน้าที่ของสายงานจะมีรูปแบบที่คล้าย ๆ กัน ปรับเปลี่ยนตามขนาดขององค์กร ตามความเหมาะสมของงานแต่ละแห่ง
5.การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการหานวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ๆ เริ่มมีมากขึ้น
6.แหล่งทรัพยากรการเรียน โดยเฉพาะบุคลากรในชุมชน เริ่มให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับฝ่ายการศึกษามากขึ้น
7.ปัจจุบัน รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการศึกษา โดยเน้นและสนับสนุนการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีเข้าช่วยแก้ปัญหา

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น