โอเปอเรชั่นในการคำนวณ

โอเปอเรชั่นในการคำนวณ การเปรียบเทียบและตรรกศาสตร์

ในการที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำการคำนวณหรือเปรียบเทียบนั้น จะต้องมีสัญลักษณ์แทนโอเปอเรชั่นต่าง ๆ เพื่อบอกคอมพิวเตอร์ว่าเป็นการคำนวณ หรือ การเปรียบเทียบ ดังนี้

1. สัญลักษณ์ในการคำนวณ ซึ่งจะใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ได้แก่

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่าง
+ บวก A+B
–  ลบ 145-45
* คูณ 6*9
/ หาร 120/12
^ ยกกำลัง Y^3

สำหรับเครื่องหมายบวก เราสามารถใช้เครื่องหมายบวกในการเชื่อมค่าคงที่ ที่เป็นอักขระหรือ ตัวแปรอักขระก็ได้ ซึ่งจะหมายถึงการให้นำตัวอักขระหรือค่าที่เก็บในตัวแปรอักขระมาต่อกัน เช่น “GOOD”+”MORNING”,A$+B$

2. สัญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบ ใช้เปรียบเทียบจำนวนและเปรียบเทียบอักขระ

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่าง
= เท่ากับ X=Y
< น้อยกว่า “ANT”>”BOY”
> มากกว่า SCORE>80
<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ IQ<=40
>= มากกว่าหรือเท่ากับ PERCENT>=90
<>หรือ >< ไม่เท่ากับ X<>0

3. สัญลักษณ์ตรรกศาสตร์

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่าง
NOT ไม่ใช่ NOT A(ถ้า A เป็นจริง (-1) ก็จะกลับเป็น 0 คือ เท็จ)
AND และ X AND Y (จะเป็นจริงเมื่อ XและY เป็นจริงทั้งคู่)
OR หรือ A OR B(OR จะเป็นจริง ถ้าจริงเพียงกรณีเดียว)

ขั้นตอนการทำงานของโอเปอเรชั่น
เนื่องจากสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในนิพจน์มีลำดับขั้นในการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อเขียนนิพจน์จะต้องทราบว่า สัญลักษณ์ใดทำงานก่อนหรือหลัง ผลการคำนวณจึงจะออกมาถูกต้อง
สัญลักษณ์คำนวณมีลำดับในการทำงาน ดังนี้
ลำดับที่ 1 วงเล็บ ( )
ลำดับที่ 2 ยกกำลัง ^
ลำดับที่ 3 คูณและหาร *,/
ลำดับที่ 4 บวกและลบ +,-
ตัวอย่างที่ 1.1 5 + 2 – 3 – 2 มีลำดับการทำงานดังนี้
ขั้นที่ 1 7 – 3 – 2
ขั้นที่ 2 4 – 2
ขั้นที่ 3 2

ตัวอย่างที่ 1.2 5 / 2 – 3.5 * 2 – 3 มีลำดับการทำงานดังนี้
ขั้นที่ 1 2.5 – 3.5 * 2 – 3
ขั้นที่ 2 2.5 – 7 – 3
ขั้นที่ 3 -4.5 – 3
ขั้นที่ 4 -7.5

ตัวอย่างที่ 1.3 จงหาผลลัพธ์ของ 16 / 2 * 4 – 3 ^ 2 + 10
เครื่องจะคำนวณตามลำดับดังนี้
1. 16 / 2 * 4 – 3 ^ 2 + 10 จะคำนวณ 3^2 =9
2. 16 / 2 * 4 – 9 + 10 จะคำนวณ 16/2 =8
3. 8 * 4 – 9 + 10 จะคำนวณ 8*4 =32
4. 32 – 9 + 10 จะคำนวณ 32-9 =23
5. 23 + 10 จะคำนวณ 23+10 =33

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น