การแสดงผลออกทางหน้าจอ

google adsense

การแสดงผลออกทางหน้าจอ
การทํางานพื้นฐานที่สุดหรือเรียกได้วาเป็ นส่วนหนึ่งในการทํางานของทุกโปรแกรมคือ การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ โดยในภาษา C นั้นการแสดงผลข้อมูลออกทางจอสามารถทําได้ดังนี้

คําสั่ง printf

คําสั่ง printf ถือได้วาเป็นคําสั่งพื้นฐานที่สุดในการแสดงผลข้อมูลทุกชนิดออกทางหน้าจอไม่วาจะเป็น จํานวนเต็ม int ทศนิยม float ข้อความ string หรืออักขระ นอกจากนี้

คําสั่งยังมีความยืดหยุนสูงโดยเราสามารถกาหนดหรือจัดรูปแบบการแสดงผลให้มีระเบียบหรือเห ํ มาะสมตามความต้องการได้อีกด้วย

รูปแบบคําสั่ง prinft()

printf (“format”,variable);

format
ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลออกทางหน้าจอ โดยข้อมูลนี้ต้องเขียนไว้ในเครื่องหมาย ” ” ข้อมูลที่สามารถแสดงผลได้มีอยู่2 ประเภท คือ ข้อความธรรมดา และค่าที่เก็บไว้
ในตัวแปร ซึ่ งถ้าเป็ นค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรต้องใส่รหัสควบคุมรูปแบบให้ตรงกบชนิดของข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปรนั้นด้วย

variable
ตัวแปรหรือนิพจน์ที่ต้องการนําค่าไปแสดงผลให้ตรงกบรหัสควบคุมรูปแบบที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการใช้คําสั่ง printf แสดงผลข้อความธรรมดาออกทางหน้าจอ ดังนี้
printf(“Hello Program C”);
แสดงข้อความ Hello Program C ออกทางขอภาพ

printf(“MaeooWitthayakom school”);
แสดงข้อความ MaeooWitthayakom schoolออกทางจอภาพ

printf(“Kiattisak.net”);
แสดงข้อความ Kiattisak.net ออกทางจอภาพ

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
prinft(“MaeooWitthayakom School\n”);
printf(“Program C\n”);
getch();
}

ผลลัพธ์โปรแกรม
MaeooWitthayakom School
Program C

แสดงผลให้เป็นระเบียบ ด้วยอักขระควบคุมการแสดงผล
นอกจากนี้เรายังสามารถจัดรูปแบบการแสดงผลให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้น อยางเช่นขึ้นบรรทัดใหม่ หลังแสดงข้อความ หรือเว้นระยะแท็บระหวางข้อความโดยใช้อักขระควบคุมการแสดงผลร่วมกับคําสั่ง printf

อักขระควบคุมการแสดงผล ความหมาย
\n      ขึ้นบรรทัดใหม่
\t      เว้นช่องวางเป็ นระยะ 1 แท็บ (6 ตัวอักษร)
\r      กำหนดให้เคอร์เซอร์ไปอยู่ ต้นบรรทัด
\f      เว้นช่องวางเป็ นระยะ 1 หน้าจอ
\b     ลบอักขระสุดท้ายออก 1 ตัว

การนําอักขระควบคุมการแสดงผลมาใช้เราต้องเขียนอักขระควบคุมการแสดงผลไว้ภายในเครื่องหมาย ” “
printf(“Hello … \n”);   —> แสดงข้อความ Hello … แล้วขึ้นบรรทัดใหม่
printf(“Hello…\nChada\n”);  —> แสดงข้อความ Hello …แล้วขึ้นบรรทัดใหม่พร้อมกบแสดงข้อความ Chadaจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่อีกครั้ง
printf(“Num1 = %d\tNum2 = %f\n”,x,z);   —>  แสดงข้อความ Num1 = 45 ตามด้วยการเว้นช่องวาง 1 แท็บแล้วต่อด้วยข้อความ Num2 = 20.153

Be Sociable, Share!

Comments

comments

About เกียรติศักดิ์ 70 Articles
Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น