No Picture

โอเปอเรชั่นในการคำนวณ

4 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

โอเปอเรชั่นในการคำนวณ การเปรียบเทียบและตรรกศาสตร์ ในการที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำการคำนวณหรือเปรียบเทียบนั้น จะต้องมีสัญลักษณ์แทนโอเปอเรชั่นต่าง ๆ เพื่อบอกคอมพิวเตอร์ว่าเป็นการคำนวณ หรือ การเปรียบเทียบ ดังนี้

คําสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด

4 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

การทํางานของโปรแกรมส่วนใหญ่มักจะเป็นการเชื่อมโยงกบผู้ใช้แบบ 2 ทิศทาง คือ ทั้งภาคของการแสดงผลการทํางานออกทางหน้าจอและภาคของการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามาทางคีย์บอร์ด เพื่อร่วมในการประมวลผลของโปรแกรม

No Picture

การแสดงผลออกทางหน้าจอ

4 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

การแสดงผลออกทางหน้าจอ การทํางานพื้นฐานที่สุดหรือเรียกได้วาเป็ นส่วนหนึ่งในการทํางานของทุกโปรแกรมคือ การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ โดยในภาษา C นั้นการแสดงผลข้อมูลออกทางจอสามารถทําได้ดังนี้

ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล

4 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์สําหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทํางานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจําในตําแหน่งนั้นด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผานชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไ […อ่านต่อ…]

การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต

4 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

Flowchart (โฟลวชาร์ต) คือการแสดงขั้นตอนการทํางานโดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพเป็นตัวสื่อความหมาย รูปภาพแต่ละรูปจะมีความหมายเฉพาะตัว และใช้ลูกศรกาหนดทิศทางการทํางานในแต่ละขั้นตอน

อัลกอริทึม(Algorithm)

4 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

Algorithm คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร กระบวนการนี้ประกอบด้วยจะประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้นๆ และมีส่วนที่ต้องทำแบบวนซำอีก จนกระทั่ง